Κυριακή 22 Ιούλιος 2018

Το Όργανο Διοίκησης του Τμήματος Εκπ/κών Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Εκπ/κών Ηλεκτρονικών Μηχ/κών αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και τη Συνέλευση του Τμήματος. 

Πρόεδρος του Τμήματος εξελέγη τον Ιούνιο 2016 από τα μέλη του τμήματος ο κ. Γεώργιος Χατζαράκης, Καθηγητής. Αναπληρωτής του Προέδρου ορίστηκε ο κ. Ανδρέας Παπαδάκης, Αναπλ. Καθηγητής. 

Το έργο του Προέδρου και της Συνέλευσης του Τμήματος υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.