Κυριακή 22 Ιούλιος 2018

Προγράμμα Σπουδών ΑΣΠΑΙΤΕ

Το πρόγραμμα Σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι διαθέσιμο στον επόμενο σύνδεσμο.

 

Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Εκπ. Ηλ/γων Μηχ. & Εκπ. Ηλ/κών Μηχ .

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος (το οποίο είναι διαθέσιμο σε αυτό το σύνδεσμο) χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

  • ΜΓΥ: Μαθήματα Γενικής Υποδομής (20-30% του συνόλου των μαθημάτων)
  • ΜΕΥ: Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (25-40% του συνόλου των μαθημάτων)
  • ΜΕ : Μαθήματα Ειδικότητας (25-35% του συνόλου των μαθημάτων)
  • ΔΟΝΑ: Μαθήματα στη Διοίκηση, Οικονομία, Νομοθεσία και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (10-20% του συνόλου των μαθημάτων).

Τα μαθήματα διακρίνονται επίσης σε θεωρητικά και μικτά. Ένα θεωρητικό μάθημα περιλαμβάνει ώρες θεωρίας (Θ) ή θεωρίας και άσκησης πράξης (Θ+ΑΠ), ενώ ένα μικτό μάθημα αποτελείται από θεωρητικό (Θ ή Θ+ΑΠ) και από εργαστηριακό (Ε).

Οι Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα ανέρχονται σε 30 ανά εξάμηνο σπουδών και κατανέμονται αναλογικά προς το Φόρτο Εργασίας (ΦΕ) του αντίστοιχου εξαμήνου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (περίγραμμα μαθημάτων) είναι διαθέσιμο σε αυτό το σύνδεσμο.