Κυριακή 28 Νοέμβριος 2021

Κεντρικό Μενού

Προγράμμα Σπουδών ΑΣΠΑΙΤΕ

Το πρόγραμμα Σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι διαθέσιμο στον επόμενο σύνδεσμο.

 

Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Εκπ. Ηλ/γων Μηχ. & Εκπ. Ηλ/κών Μηχ .

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος (το οποίο είναι διαθέσιμο σε αυτό το σύνδεσμο) χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

  • ΜΓΥ: Μαθήματα Γενικής Υποδομής (20-30% του συνόλου των μαθημάτων)
  • ΜΕΥ: Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (25-40% του συνόλου των μαθημάτων)
  • ΜΕ : Μαθήματα Ειδικότητας (25-35% του συνόλου των μαθημάτων)
  • ΔΟΝΑ: Μαθήματα στη Διοίκηση, Οικονομία, Νομοθεσία και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (10-20% του συνόλου των μαθημάτων).

Τα μαθήματα διακρίνονται επίσης σε θεωρητικά και μικτά. Ένα θεωρητικό μάθημα περιλαμβάνει ώρες θεωρίας (Θ) ή θεωρίας και άσκησης πράξης (Θ+ΑΠ), ενώ ένα μικτό μάθημα αποτελείται από θεωρητικό (Θ ή Θ+ΑΠ) και από εργαστηριακό (Ε).

Οι Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα ανέρχονται σε 30 ανά εξάμηνο σπουδών και κατανέμονται αναλογικά προς το Φόρτο Εργασίας (ΦΕ) του αντίστοιχου εξαμήνου.

Ο αναθεωρημένος κατάλογος μαθημάτων, για το ακαδημαϊκό έτος, 2018-19 είναι διαθέσιμος στον παρόντα σύνδεσμο.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (περίγραμμα μαθημάτων) είναι διαθέσιμο σε αυτό το σύνδεσμο.

Επίσης είναι διαθέσιμο το περίγραμμα μαθημάτων των τμημάτων Ηλεκτρολόγων - Ηλεκτρονικών της ΑΣΕΤΕΜ ΣΕΛΕΤΕ.