Τετάρτη 24 Απρίλιος 2019

Αξιολόγηση Τμήματος 

Προς τους φοιτητές του τμήματος

Δεδομένου ότι η αξιολόγηση των μαθημάτων από τους φοιτητές αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες ποιότητας σε ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών που παρακολουθείτε και βασική πηγή δεδομένων για τη βελτίωσή του) σας καλούμε να συμμετάσχετε σε αυτήν, το διάστημα από Δευτέρα 7/1/2019 έως Δευτέρα 28/1/2019, συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια που θα βρείτε στο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Η είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης γίνεται μέσω τςη διεύθυνσης https://axiologisi.aspete.gr/login/local και απαιτεί την πληκτρολόγηση του σχετικού 16-ψήφιου κωδικού (token) που λάβατε ηλεκτρονικά στο ακαδημαϊκό σας email. Κάθε κωδικός αντιστοιχεί σε ένα μάθημα.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα πληροφοριακά συστήματα ποιότητας και οι σχετικές διαδικασίες διασφαλίζουν πλήρως την ανωνυμία των συμμετεχόντων φοιτητών σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) και τις διεθνείς πρακτικές.

Σας ευχαριστούμε,

Ο Πρόεδρος, η ΟΜΕΑ και το προσωπικό του τμήματος.