Κυριακή 28 Νοέμβριος 2021

Κεντρικό Μενού

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται χρήσιμο υλικό αναφορικά με την πτυχιακή εργασία των φοιτητών του τμήματος.

Το πρότυπο της πτυχιακής εργασίας είναι διαθέσιμο στον παρόντα σύνδεσμο.

Για την παράδοση ο φοιτητής οφείλει να καταθέσει την πτυχιακή του σε έντυπη μορφή (1) και ηλεκτρονική (3 cds για την αξιολογική επιτροπή) μαζί με την σχετική αίτηση της Γραμματείας η οποία και θα πρωτοκολληθεί.

Το σύνολο των αιτήσεων που αφορούν την πτυχιακή εργασία είναι διαθέσιμο και ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο του τμήματος (στην Ενότητα Χρήσιμα --> Έντυπα Τμήματος